Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

 

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

- Etap III C - zadanie zrealizowane

 

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej- Etap III C, to przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza, od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego.

 

 

Zakres GPKM- etap III C obejmuje:

1) przebudowę dwutorowej linii tramwajowej o długości łącznej ok. 4,4 km toru pojedynczego w ulicach: Siennickiej i Lenartowicza, od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego wraz z pętlą Przeróbka (tory, rozjazdy, skrzyżowania torów, perony tramwajowe) wraz z wykonaniem odwodnienia torów, sterowania i ogrzewania rozjazdów,

2) przebudowę ulic Siennickiej i Lenartowicza na odcinku od skrzyżowania ul. Siennickiej z ul. Powalną do skrzyżowania ul. Lenartowicza z ul. Sucharskiego, wzdłuż przebudowywanej linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą oraz ze skrzyżowaniami ulic przylegającymi do trasy linii tramwajowej (przebudowa skrzyżowań, przejazdów torowo-ulicznych, przejść dla pieszych, przystanków - w tym typu „Wiedeńskiego”, wjazdów, chodników, dróg rowerowych, zatok autobusowych, odwodnienia, budowa wspólnego pasa autobusowo – tramwajowego tzw. PAT) i wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego,

3) przebudowę sieci trakcyjnej,

4) przebudowę oświetlenia,

5) remont tunelu przejścia pod torami na przystanku tramwajowym Brama Żuławska,

6) remont wiaduktu drogowego w ul. Siennickiej,

7) remont mostu nad Martwą Wisłą w ul. Siennickiej,

8) remont murów oporowych na dojazdach do mostu nad Martwą Wisłą w ul. Siennickiej,

9) przebudowę sygnalizacji świetlnej.

10) budowę kanalizacji kablowej,

11) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Lenartowicza DN315 i DN400 wraz z osadnikiem, separatorem lamelowym oraz przepompownią wraz z jej zasilaniem,

12) przebudowę sieci wodociągowej,

13) przebudowę kanalizacji sanitarnej,

14) regulację studni teletechnicznych, włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wymianę wpustów ulicznych,

15) zabezpieczenie i przebudowę kolidującego uzbrojenia,

16) usunięcie karpin po wyciętej zieleni (drzewa i krzewy),

17) urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew, krzewów i zieleńców,

18) wykonanie studium hałasu,

19) wykonanie pomiarów drgań,

20) wykonanie usług przewozowych autobusową komunikacją zastępczą na odcinku od Węzła Akademia Muzyczna do pętli Stogi Plaża,

21) pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

Zadanie 1.1 - Dojazd do przystanku PKM Jasień oraz Budowa węzła integracyjnego PKM „Jasień” wraz z budową budynku socjalnego, toalety publicznej i wiaty przystankowej.

Zakres zamówienia Dojazd do przystanku PKM Jasień obejmuje:

1)       budowę drogi dojazdowej do przystanku PKM Jasień na odcinku od ul. Kartuskiej wzdłuż planowanej ul. Gronostajowej i ul. Nowej Myśliwskiej do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Jasień,

2)       budowę drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego Jasień,

3)       podłączenie ul. Myśliwskiej oraz ul. Jasieńskiej do projektowanej drogi dojazdowej do PKM,

4)       budowę dojazdu do ogródków działkowych,

5)       budowę zatok autobusowych,

6)       budowę chodników,

7)       budowę ścieżki rowerowej,

8)       budowę miejsc postojowych,

9)       budowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Gronostajowej,

10)     budowę muru oporowego przy ul. Gronostajowej i przy Stawie Wróbla,

11)     budowę przepustów drogowych,

12)    nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych,

13)    montaż wiat przystankowych,

14)    budowę kanalizacji deszczowej,

15)    budowę kanalizacji sanitarnej,

16)    budowę i przebudowę sieci wodociągowej,

17)    budowę i przebudowę sieci kablowej oświetleniowej,

18)    budowę i przebudowę urządzeń elektroenergetycznych,

19)    budowę kanalizacji teletechnicznej,

20)    pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

 

Zakres zamówienia Budowa węzła integracyjnego PKM Jasień obejmuje:

1)       budowę dróg wewnętrznych na węźle,

2)       budowę pętli autobusowej,

3)       budowę chodników i ścieżek rowerowych,

4)       budowę schodów terenowych,

5)       budowę parkingu na 82 miejsc postojowych,

6)       budowę zadaszonego parkingu dla rowerów na 32 miejsca,

7)       budowę sieci kanalizacji deszczowej,

8)       budowę sieci wodociągowej,

9)       budowę kanalizacji sanitarnej,

10)     budowę oświetlenia,

11)     nasadzenia zieleni,

12)     budowę kanalizacji teletechnicznej,

13)    pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

 

Zakres zamówienia Budowa budynku socjalnego, toalety publicznej i wiaty przystankowej obejmuje:

1)       budowę budynku socjalnego o pow. zabudowy – 48,2 m2,

2)       budowę toalety publicznej o pow. Zabudowy – 13,9 m2,

3)       budowę wiaty przystankowej szer. 2,50m i dł. 5,62m,

4)       budowę chodnika,

5)       nasadzenia zieleni.

Zadanie 1.2 - Dojazd do przystanku PKM Kiełpinek oraz Budowa węzła integracyjnego PKM „Kiełpinek”

Zakres zamówienia Dojazd do przystanku PKM Kiełpinek obejmuje:

1)       przebudowę istniejącej ul. Szczęśliwej na odcinku skrzyżowania z ul. Kartuską do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Kiełpinek,

2)       budowę chodników,

3)       nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych,

4)       budowę kanalizacji deszczowej,

5)       budowę i przebudowa kanalizacji sanitarnej,

6)       budowę i przebudowa sieci wodociągowej,

7)       budowę i przebudowa sieci kablowej oświetleniowej,

8)       budowę i przebudowa urządzeń elektroenergetycznych,

9)       budowę i przebudowa sieci gazowej,

10)     budowę i przebudowa sieci kanalizacji teletechnicznej,

11)     pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

 

Zakres zamówienia Budowa węzła integracyjnego PKM  Kiełpinek obejmuje:

1)       budowę dróg wewnętrznych na węźle,

2)       budowę pętli autobusowej,

3)       budowę chodników i ścieżek rowerowych,

4)       budowę schodów terenowych,

5)       budowę parkingu na 82 miejsc postojowych,

6)       budowę zadaszonego parkingu dla rowerów na 32 miejsca,

7)       budowę sieci kanalizacji deszczowej,

8)       budowę sieci wodociągowej,

9)       budowę kanalizacji sanitarnej,

10)     budowę oświetlenia,

11)     nasadzenia zieleni,

12)     budowę kanalizacji teletechnicznej,

13)     pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

Zadanie 1.3 -  Budowa węzła integracyjnego przystanku PKM „Brętowo”.

Zakres zamówienia obejmuje:

1)       budowę drogi manewrowej,

2)       budowę parkingu na 19 miejsc,

3)       budowę zadaszonego parkingu dla rowerów na 32 miejsca,

4)       budowę kanalizacji deszczowej,

5)       budowę oświetlenia,

6)       nasadzenia zieleni,

7)       pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

 

Planowany termin zakończenia prac to 30.09.2015 rok.

__________________________________________________________________________________

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III C

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

 Oś Priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne

 Działanie 3.1 Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego

 

Koszt projektu: 124 533 184,30 zł

Koszty kwalifikowalne: 107 146 532,37 zł

Kwota dofinansowania: 75 002 572,63 zł

 Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.03.01.00-00-001/13-00