Ewidencje, rejestry

W Spółce są prowadzone następujące rejestry:
1. Rejestr i zbiór wewnętrznych aktów normatywnych,
2. Rejestr i zbiór uchwał Zarządu oraz Protokołów z posiedzeń Zarządu,
3. Rejestr i zbiór uchwał Rady Nadzorczej oraz Protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej,
4 .Księga Protokołów ze Zgromadzeń Wspólników oraz rejestr i zbiór uchwał Zgromadzeń Wspólników,
5. Rejestr - księga udziałów,
6. Rejestr i zbiór udzielonych i cofniętych pełnomocnictw udzielonych przez Gminę Miasta Gdańska,
7. Rejestr i zbiór udzielonych i cofniętych pełnomocnictw udzielonych przez Spółkę,
8. Rejestr i zbiór udzielonych i cofniętych pełnomocnictw udzielonych przez poszczególnych członków Zarządu,
9. Rejestr i zbiór udzielonych i cofniętych pełnomocnictw udzielonych przez Kierowników Projektów,
10. Rejestr i zbiór umów i porozumień zawartych w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska oraz zawartych przez Spółkę,
11. Rejestr i zbiory zamówień publicznych prowadzonych w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska,
12. Rejestr i zbiory zamówień publicznych prowadzonych przez Spółkę,
13. Rejestry i zbiory dokumentów finansowo-księgowych Przedsięwzięć Euro 2012, prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę prawidłowości dokonywanych wydatków,
14. Rejestry i zbiory dokumentów finansowo-księgowych Spółki prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami o rachunkowości i podatkowymi,
15. Rejestr i zbiór gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wystawianych przez instytucje finansowe na rzecz wykonawców tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umów,
16. Rejestr i zbiór weksli obcych i innych papierów wartościowych stanowiących zabezpieczenie roszczeń,
17. Rejestr i zbiór dokumentów personalnych zatrudnionych i zwolnionych pracowników,
18. Rejestr i zbiór poleceń wyjazdów służbowych,
19. Rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
20. Rejestr kontroli zewnętrznych.


Podmiot udostępniający: GIK
Wprowadził informację:
Ostatnio zmodyfikował: Karol Kotz
Data udostępnienia informacji: 12 listopada 2009
Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2011