Forma prawna

W dniu 6 kwietnia 2017 roku Właściciel Spółki, Gmina Miasta Gdańska, podjął, w formie Aktu notarialnego, uchwałę o zmianie nazwy Spółki i zakresie jej działalności.

Obecna nazwa Spółki brzmi:

GDAŃSKIE USŁUGI KOMUNALNE

Spółka z organiczona działalnością

Obecna działalność obejmuje świadczenie usług z zakresu gospodarki komunalnej.

Powyższe zmiany zostały uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 12 kwietnia 2017 roku.

Dotychczasowa działalność Spółki, prowadzona pod nazwą: Gdańskie Inwestycje Komunalne
Sp. z o.o., w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych została skwitowana w dniu 31 marca 2017 roku przez Właściciela Spółki, Gminę Miasta Gdańska.

************************************

 

Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Spółką prawa handlowego powołaną przez Gminę Miasta Gdańsk na mocy ustawy z dnia 07.09.2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 26, poz. 133 z późniejszymi zmianami) pobierz oraz Uchwały Nr XXV/721/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.07.2008 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Gminę Miasta Gdańska spółki handlowej Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pobierz

Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działa w oparciu o Umowę Spółki z dnia 21.08.2008r. (tekst jednolity z dnia 17.09.2010r. sporządzony przez notariusza w Gdańsku Piotra Langowskiego w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 8580/2010) oraz przepisy regulujące działalność spółek kapitałowych, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności o:

1. Ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 26, poz. 133 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., nr 45, poz. 236 z późniejszymi zmianami)

4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 i 1241 z późniejszymi zmianami),

5. Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

6. Ustawę z dani 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

7. Ustawę dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami)

8. Ustawę z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

9. Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

10. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu Przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. z 2010r. Nr 8, poz. 52 z późniejszymi zmianami).

11. Uchwałę Nr XXV/721/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia przez Gminę Miasta Gdańska Spółki prawa handlowego Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

12. Umowę powierzenia Przedsięwzięć Euro 2012 zawartą w dniu 01.03.2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdańska, a spółką Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o. wraz z późniejszymi zmianami.

13. inne.


Podstawę działania Spółki stanowi Umowa powierzenia, zawarta w dniu 01.03.2011 roku pomiędzy jedynym wspólnikiem Spółki – Gminą Miasta Gdańsk a Spółką. Na mocy tejże umowy Gmina Miasta Gdańsk upoważnia Spółkę do działania w imieniu i na rzecz Gminy przy realizacji statutowych inwestycji.


Podmiot udostępniający: GIK
Wprowadził informację:
Ostatnio zmodyfikował: Szczepan Gapiński
Data udostępnienia informacji: 12 listopada 2009
Ostatnia aktualizacja: 14 kwietnia 2017