Zakres działalności

Od dnia 12 kwietnia 2017 roku celem działalności Spółki jest wykonywanie usług w ogólnym interesie gospodarczym dla realizacji zadań Gminy Miasta Gdańska w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w szczególności
w przedmiocie gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach prowadzonej działalności Spółka realizuje zadania użyteczności publicznej polegające na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Gdańska.

do dnia 12 kwietnia 2017 roku przedmiotem działalności Spółki jest przygotowanie i wykonanie Przedsięwzięć Euro 2012, a w szczególności:

 • zastępcze wykonywanie zadań inwestora;
 • wykonanie zadań nadzoru inwestorskiego w systemie zleconym lub we własnym zakresie;
 • pozyskiwanie i przygotowywanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Przedsięwzięcia Euro 2012, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;
 • występowanie z wnioskami o wydanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, o których mowa powyżej, oraz uczestniczenie w odpowiednich postępowaniach;
 • nabywanie własności lub innych praw do nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdańska, niezbędnych do przygotowania i wykonania przedsięwzięć Euro 2012 oraz uczestniczenie w postępowaniach związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i innych postępowaniach dotyczących tych nieruchomości;
 • dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami w celu przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;
 • zawieranie i nadzorowanie wykonywania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne do przygotowania lub wykonania przedsięwzięć Euro 2012;
 • wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z przygotowaniem lub wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012, wynikających z odrębnych;
 • rozliczanie przedsięwzięć Euro 2012 oraz prowadzenie sprawozdawczości.Przedsięwzięcia Euro 2012

Przedsięwzięcia Euro 2012, do przygotowania i realizacji których Spółka została powołana to:

 • Połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego;
 • Budowa Trasy W-Z w Gdańsku (odcinek Kartuska-Otomińska);
 • Realizacja Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap III;
 • Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego;
 • Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku;
 • Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR;
 • Odwodnienie Terenu pod Stadionem piłkarskim w dzielnicy Gdańsk – Letnica;
 • Przebudowa węzła integracyjnego Gdańsk Śródmieście (przebudowa Węzła Śródmieście wraz z Wiaduktem Biskupia Górka).

Podmiot udostępniający: GIK
Wprowadził informację:
Ostatnio zmodyfikował: Karol Kotz
Data udostępnienia informacji: 12 listopada 2009
Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2017