Budowa trasy Słowackiego – zadanie I – zadanie zrealizowane

Zadanie I polegało na przebudowie istniejącej jezdni ulicy Słowackiego oraz budowie drugiej jezdni o długości 2,8 km, która posiada przekrój poprzeczny składający się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu. Na odcinku od Portu Lotniczego do ulicy Spadochroniarzy droga ta będzie przebiegać po nowej Trasie. Ponadto zadanie obejmowało przebudowę przejazdu kolejowego ulicy Nowa Słowackiego z linią kolejową nr 235 wraz z przebudową torów kolejowych, budowę i przebudowę chodników dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, a także budowę infrastruktury technicznej, m.in. w zakresie odwodnienia, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz kanalizacji teletechnicznej. Ostatecznie, zadanie to obejmowało również budowę obiektów małej architektury oraz urządzenie zieleni. Termin realizacji zadania to okres od marca 2011 roku do listopada 2011 roku, a wykonawcą było przedsiębiorstwo WAKOZ Sp. z o.o. Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 31 526 850,42 zł.